Spracovanie osobných údajov cez reklamnú kampaň

 1. Identifikácia a účel spracovania:
 • Zbierame osobné údaje (meno, e-mail alebo telefónne číslo) s úmyslom nadviazania komunikácie cez Facebook Messenger a Instagram s možnými klientmi, ktorí vyjadria záujem o kuchyňu alebo nábytok na mieru.
 1. Zodpovedný subjekt:
 • Zodpovedný subjekt KUCHYNE NZ s.r.o.
 •  je povinný zabezpečiť, že osobné údaje sú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov.
 1. Zbieranie údajov:
 • Osobné údaje sú získané s vedomím a súhlasom jednotlivca.
 1. Uchovávanie údajov:
 • Osobné údaje budú uchovávané len počas časového úseku, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené. Po obslúžení klienta sa budúi údaje likvidovať alebo anonymizovať.
 1. Zdieľanie údajov:
 • Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.
 1. Zabezpečenie údajov:
 • Takto zozbierané údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom a zneužitím.